جایزه گلشیری

هنوز کتابی که دریافت کننده جایزه ادبی باشد، قرار نداده‌ایم.